Vergunningenregister

Naast het plannenregister dient de stad ook een vergunningenregister bij te houden, dat tevens ter inzage ligt voor het publiek. Dit register is een digitaal gegevensbestand met perceelsgebonden informatie over de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van een gemeente/stad.

In het geïnformatiseerd gegevensbestand van het vergunningenregister worden alle noodzakelijke informatie op een gestructureerde, en efficiënte manier opgeslagen en beheerd, waardoor per perceel een identiteitskaart beschikbaar is, die het mogelijk maakt om op een efficiënte manier een dossier te behandelen, of informatie aan te bieden aan de burgers, notarissen of andere belanghebbenden. Het bevat voor het hele grondgebied minstens de volgende informatie, zoveel mogelijk per kadastraal perceel:

  • het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam;
  • een registratienummer van gebouwen en constructies en de functie of gebruik ervan;
  • de afgeleverde stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen;
  • de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning;
  • het verval of de schorsing van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning;
  • de vermelding van elk proces-verbaal dat opgemaakt werd met betrekking tot inbreuken op het decreet + het vonnis of arrest;
  • het verschuldigd zijn van een planbatenheffing en bewijs van betaling van de planbatenheffing.
  • stedenbouwkundige verordeningen

Het vergunningenregister van Ruiselede in momenteel nog in opmaak.

Op  06-08-2010 werd het vergunningenregister van Ruiselede gunstig geadviseerd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Op 30-09-2010 werd het register door het Schepencollege vastgesteld.