Plannenregister

Volgens art. 93 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie en de Ruimtelijke Ordening is elke gemeente verplicht een plannen- en vergunningenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren.

Het plannenregister met de verplicht op te nemen rubrieken moet conform verklaard worden door de Vlaamse regering. De goedkeuring van het plannenregister is één van de vijf voorwaarden om in de toekomst als gemeente zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen te mogen afhandelen. Het plannenregister van Ruiselede is momenteel nog in opmaak.

Het plannenregister is een informatiebestand voor het hele grondgebied van een gemeente en bevat alle plannen die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing met betrekking tot een specifiek kadastraal perceel.
Het plannenregister bevat o.a. volgende informatie:

  • De bestemming en de voorschriften zoals vastgesteld in de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan,
  • De bouw- en verkavelingverordeningen,
  • De rooilijnplannen,
  • De onteigeningsplannen,
  • Ruimtelijke informatie op basis van andere wetgevingen die een gevolg hebben voor het gebruik van de grond of gebouw, bv. een beschermd monument.

Het plannenregister is bedoeld om geconsulteerd te worden bij:

  • De beoordeling van een vergunningsaanvraag,
  • Elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.

Het plannenregister moet op elk moment de actuele en alle relevante voorschriften bevatten die gelden voor een bepaald stuk grond.

Op dit ogenblik heeft de gemeente Ruiselede nog geen goedgekeurd plannenregister.