Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) maakt de gemeente diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is een plan dat de bestemming aangeeft van een stuk grondgebied in de gemeente. Het zegt bijvoorbeeld waar er woningen en bedrijven mogen komen en waar er groen voorzien is. De gemeenteraad stelt een GRUP voorlopig vast. Vervolgens wordt het plan aan een openbaar onderzoek onderworpen. Tijdens het openbaar onderzoek bestaat de mogelijkheid voor de betrokken inwoners om adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan te formuleren. De adviesraad GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) behandelt de bezwaren. Eventueel zal het gemeentebestuur op basis van de opmerkingen het ontwerp wijzigen. De gemeenteraad stelt het uiteindelijke plan definitief vast.

  • Het RUP Zonevreemde Bedrijven werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld.De Bestendige Deputatie heeft het RUP op 14/02/2013 goedgekeurd