Woonkwaliteit

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Wenst u uw woning te verkopen of te verhuren, dan hebt u een EnergiePrestatieCertificaat nodig, kortweg EPC

Het EPC voor bestaande gebouwen met woonfunctie :

 • is verplicht vanaf 1 november 2008 bij de verkoop van woningen, appartementen, studio’s,……
 • is verplicht vanaf 1 januari 2009 bij de verhuur van woningen, appartementen, studio’s, vakantiewoningen,……
 • vermeld hoe energiezuinig de woning is
 • wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A. Je vindt de lijst van deskundigen op www.energiesparen.be
 • wordt door de eigenaar getoond aan kandidaat-kopers of – huurders
 • wordt aan de koper overhandigd, de huurder krijgt een kopie
 • blijft tien jaar geldig

Meer info

Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen. Een conformiteitsattest is niet verplicht, maar werkt wel ontlastend.

Procedure

De verhuurder vraagt het conformiteitsattest schriftelijk en aangetekend (of tegen ontvangstbewijs) aan bij het college van burgemeester en schepenen. Het college dient zich binnen de 60 dagen uit te spreken aan de hand van een technisch verslag. Indien binnen deze termijn geen uitspraak wordt gedaan, krijgt de aanvrager een attest met de vermelding 'impliciete inwilliging'.

Geldigheidsduur

In principe blijft het attest 10 jaar geldig, ook na overdracht van het zakelijk recht. Het hangt dus ‘vast ‘ aan het pand.  Deze termijn kan evenwel verkort worden door verval van rechtswege of intrekking.

Van verval van rechtswege is sprake wanneer een besluit van de burgemeester de ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning vaststelt. Dit gebeurt op basis van een woningonderzoek van een gewestelijke ambtenaar.

Intrekking van het attest vereist een uitdrukkelijke formele beslissing, die wordt getroffen wanneer de woning niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen. Deze moet worden voorafgegaan door een uitdrukkelijke aanmaning om de woning terug in regel te stellen. Hiervoor krijgt de eigenaar 6 maanden de tijd.

Toepassingsgebied

Er kan voor elke woning en kamerwoning een conformiteitsattest worden aangevraagd, maar de procedurestappen kunnen verschillen. 

Voor de volgende woningen/kamerwoningen wordt het afleveren van een attest steeds voorafgegaan door een onderzoek ter plaatse

 • woningen gerealiseerd vóór 1 november 1998 en meer dan 20 jaar voor aanvraag, en kamerwoningen gerealiseerd vóór 1 september 1998 en meer dan 15 jaar voor de aanvraag
 • woningen gerealiseerd na 1 november 1998 (door nieuwbouw, samenvoeging of opsplitsing) en kamerwoningen gerealiseerd na 1 september 1998; 
 • woningen en kamerwoningen die ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond werden verklaard.

Voor de woningen die buiten dit toepassingsgebied vallen, kan een conformiteitsattest worden aangevraagd zonder een voorafgaand onderzoek. In dat geval moet bij de aanvraag van een conformiteitsattest het volgende worden bijgevoegd :

 • een verklaring dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen
 • een schema van de indeling van de woning, waarop de functies van de lokalen worden vermeld

Woningonderzoek 

Klachten omtrent slechte woonsituaties komen vaak bij de huisvestingsambtenaar, de burgemeester,… kortom: bij de gemeente.

De Vlaamse wooncode voorziet dat een woning onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond kan verklaard worden.

Indien gebreken vastgesteld worden in huurwoningen kan de huurder contact opnemen met het Agentschap Wonen West-Vlaanderen (adres : Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel 050/44 28 11) of met het gemeentebestuur. Het Agentschap zal een woningkwaliteitsonderzoek uitvoeren. Dit is een administratieve procedure.

Een aanvraag voor een woningonderzoek vraagt u per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan bij het gemeentebestuur of bij het Agentschap Wonen West-Vlaanderen.

Een aantal belangrijke opmerkingen:

 • een onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring wil NIET zeggen dat je voorrang krijgt bij de toekenning van een sociale woning. Dit kan enkel bij een onbewoonbaarverklaring waar zware gebreken betreffende stabiliteit én vocht worden vastgesteld.
 • het onderzoek houdt enkel een beoordeling in van de kwaliteit en de veiligheid van de woning. Andere elementen (ruzie met de huurbaas; gezondheidsproblemen; dit onderzoek gebruiken om schadevergoeding te eisen of om af te zien van verdere huur van de woning; …) worden niet mee opgenomen of spelen niet mee in de beoordeling. Wat echter niet wil zeggen dat we blind zijn voor sommige argumenten, maar die moeten dan via een andere weg worden verkregen.

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren