Subsidies

Premie voor het maaien van randen en binnengrachten

Het decreet Integraal Waterbeleid verbiedt het gebruik van pesticiden in de oeverzone en binnen de één-meterzone vanaf de bovenste rand van het talud.
Om de onkruiddruk in deze perceelsranden langs waterlopen te beperken is het aangewezen om de randen te maaien en het maaisel af te voeren.
Ter ondersteuning van deze maatregel kunnen de landbouwers jaarlijks een premie aanvragen voor het maaien met afvoer van randen van landbouwpercelen langs waterlopen met inbegrip van de binnengracht (zowel van private als baangrachten) gezien vanuit het landbouwperceel.
Als landbouwer kan u zelf de werken uitvoeren of laten uitvoeren. U kan tevens beroep doen op de randenmaaier  of een beroep doen op de randenmaaier. Meer info over de randmaaier vindt u hier (pdf, 788.9 kB)

Premievoorwaarden?
- beschikken over een landbouwnummer
- enkel randen van percelen gelegen langs waterlopen, grachten, bekkens,...
- randen waarvoor u al een beheerssubsidie van de VLM (bv. perceelsrandenbeheer) ontvangt komen niet in aanmerking
- randen die meegemaaid worden met het aanpalend grasland komen niet in aanmerking
- enkel maaien met afvoer komt in aanmerking 

Premiebedrag?
- 50% van de kosten met een maximum van 0,05 €/lm per maaibeurt of  0,10€/lm per maaibeurt wanneer de perceelsrand + binnengracht gemaaid worden
- maximum 2 maaibeurten per jaar
- indien de landbouwer zelf de maaibeurt uitvoert wordt de maximumberekening toegekend
- jaarlijks minimum uitkeringsbedrag = 25 €, het maximum uitkeringsbedrag = 200 €.   

Hoe aanvragen?
- via dit aanvraagformulier (pdf, 416.3 kB)
- na de maaiwerken, uiterlijk 15 januari van het jaar volgend op het maaien

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren