Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025

Waterbeleidsnota 2020-2025
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Deel Visie
Tegen 22/12/2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota het algemeen kader voor het toekomstig waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen

Deel Waterbeheerkwesties
De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema's die verhinderen dat het oppervlakte-en grondwater in Vlaanderen in goed toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

U kan de ontwerpteksten van de waterbeleidsnota 2020-2025 van 19 december 2018 tot 18 juni 2019 inkijken via de website www.volvanwater.be

Terug naar alle nieuws