Uniforme GAS-wetgeving Politiezone Regio Tielt

De GAS-wetgeving van toepassing in Ruiselede

In de schoot van de Lokale Politie Regio Tielt werd tussen de verschillende gemeenten/leden van de politiezone (Ardooie, Lichtervelde, Pittem, Ruiselede, Wingene en Tielt) een intens overleg opgestart om tot een uniform algemeen politiereglement te komen waarin ook de mogelijkheid van het opleggen van GAS-sancties (gemeentelijke administratieve sancties) werd geïncorporeerd. Door het uniformiseren van het algemeen politiereglement over de verschillende deelnemende gemeenten wordt enerzijds de rechtszekerheid voor de burger verhoogd en wordt anderzijds ook in een effectiever en efficiënter handhavingsbeleid voorzien.

De overlastbepalingen zijn immers voor alle gemeenten gelijk waardoor interpretatie- en of bevoegdheidsvragen tot een minimum worden beperkt. Uiteraard blijft iedere gemeente wel zijn eigenheid behouden, door een verwijzing naar de lokale reglementen, die niet uniform kunnen worden gemaakt maar wel handhaving behoeven.

Het resultaat van dit overleg werd de ‘Algemene uniforme politieverordening Regio Tielt en GAS-sancties’.

GAS

Door het invoeren van de GAS worden de overlastbepalingen onttrokken aan de vervolging door het parket en volledig binnen de administratie afgehandeld. Dit zorgt er voor dat de handhavingsgraad zal stijgen en het gevoel van straffeloosheid (dat op heden wel degelijk bestaat) zal worden aangepakt. Voor een aantal inbreuken (gemengde inbreuken) blijft het parket de mogelijkheid behouden om over te gaan tot vervolging maar wordt aan de sanctionerend ambtenaar eveneens de mogelijkheid voorzien om administratieve sanctie op te leggen mits het parket besluit om niet te vervolgen.

De gemeentelijke administratieve sancties worden opgelegd door de sanctionerend ambtenaar die zelfstandig en onafhankelijk een boete kan uitschrijven indien de vaststelling van een inbreuk hem wordt overgemaakt door een bevoegd persoon. Voor politiezone Regio Tielt is de GAS-ambtenaar Wouter Mouton, werkzaam bij de stad Tielt.

Dit kan bij inbreuken op de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de openbare wegen en plaatsen, alsook in openbare gebouwen op Ruiseleeds grondgebied. De inbreuken tegen de algemene politieverordening van onze zone, zoals bijvoorbeeld wildplassen, sluikstorten of geluidsoverlast, betreffen lichte inbreuken. Bij gemengde inbreuken op het Belgische strafwetboek, kan ook een GAS-sanctie worden opgelegd.

Deze GAS-wetgeving is sinds 1 juli van kracht binnen onze politiezone. De algemene politieverordening regio Tielt is van toepassing op jongeren vanaf 16 jaar.

Het doel is niet om prioritair te verbaliseren, echter wel om hardnekkige overlastproblemen doelmatig aan te pakken door middel van een snelle opvolging, gezien er een beperkt tijdsverloop is tussen vaststelling door politie en een daadwerkelijke boete bij de overtreder.

CONCREET

Een administratieve sanctie kan verschillende vormen aannemen:

Vooreerst is er een administratieve boete die wordt opgelegd door een onafhankelijke sanctionerend ambtenaar. Deze boete kan maximaal €350 bedragen (€175 voor minderjarigen) maar moet ook proportioneel zijn. Dit betekent dat een eerste inbreuk nooit met de maximale boete zal bestraft worden. De boete moet binnen de 6 maanden na vaststelling van de inbreuk worden overgemaakt. Dit garandeert een snelle opvolging en, niet onbelangrijk, een beperkt tijdsverloop tussen vaststelling en daadwerkelijke boete en geen procedureverloop van meerdere jaren. Indien er echter sprake is van herhaling van gelijkaardige inbreuken dan zal de boete verhoogd kunnen worden tot maximaal €350 euro. De inbreuken op stilstaan en parkeren wijken hier van af door deze te beperken tot €55 en €110.

Er bestaan ook andere sancties. Zo kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een toestemming of vergunning verleend door de stad te schorsen of in te trekken of om een inrichting tijdelijk of definitief te sluiten. De burgemeester kan ook een tijdelijk plaatsverbod opleggen, zoals het verbieden van toegang tot een evenement of horecazaak.

Meer info via: www.tielt.be > Onze Stad > Reglementen 

Terug naar alle nieuws