Rampenfonds


Als u getroffen werd door een algemene ramp of een landbouwramp (bijvoorbeeld een extreme droogte of overvloedige regenval) dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op een tussenkomst van het Rampenfonds voor schade die niet gedekt wordt door een verzekeringspolis.

Wat zijn de stappen?
De ministerraad erkent een ramp op basis van twee criteria: het uitzonderlijke karakter of de omvang van de schade.
Als de ramp erkend is (zie publicatie in het Belgisch Staatsblad), richt het provinciebestuur van West-Vlaanderen een dienst op die verantwoordelijk is voor de volledige afhandeling van het dossier met uitzondering van de uitbetaling. Die gebeurt door de dienst Rampenschade van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Slachtoffers kunnen een dossier indienen om een financiële tegemoetkoming te verkrijgen bij het gemeentebestuur, milieudeinst die op zijn beurt het dossier doorstuurt naar het provinciebestuur, Federale directie Civiele Veiligheid, FAC Kamgebouw, Koning Albert-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge
Als u getroffen wordt door een ramp, neem dan volgende tips in acht:

  • neem foto’s;
  • laat de schade vaststellen door de politie in een proces-verbaal;
  • neem voor uzelf een kopie en stuur de foto’s en het proces-verbaal naar het gemeentebestuur.

Info:
Provinciebestuur,

Federale directie Civiele Veiligheid,

Dirk Demoor
FAC Kamgebouw
Koning Albert-laan 1/5 bus 6
8200 Brugge
T 050 301 668
F 050 301 600
dirk.demoor@ibz.fgov.be 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/algemenefederaletaken/Pages/rampenfonds.aspx

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren