Pensioen - inkomensgarantie ouderen (IGO)

Laag pensioen? Man én Vrouw individueel recht op inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Laat uw rechten op een 'inkomensgarantie voor ouderen' onderzoeken of dien een aanvraag in. Hiertoe kan u een beroep doen op verschillende diensten:

  • Gemeentebestuur Ruiselede, Sociale dienst (pensioendienst)
  • Rijksdienst voor pensioenen Kantoor Brugge - Torhoutsesteenweg 281 8200 Sint-Andries-Brugge Tel.nr. 1765 Elke werkdag van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u  brugge@rvp.fgov.be
  • Rijksdienst voor pensioenen - Zuidertoren (1060 Brussel) elke werkdag van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u Tel.nr. 1765 

Kort uittreksel uit de regelgeving met betrekking tot IGO :

Het bedrag

Het bedrag van de toegekende IGO is afhankelijk gesteld van het feit of de aanvrager al dan niet dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met één of meerdere personen. De IGO is een individueel recht.

Het begrip "dezelfde hoofdverblijfplaats delen"

Worden geacht dezelfde hoofdverblijfplaats te delen, de aanvrager en iedere andere persoon met hem, die gewoonlijk op dezelfde plaats verblijven. 

Dit gewoonlijk verblijf blijkt, hetzij uit de inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeenten waar de verblijfplaats is gevestigd, hetzij uit ieder ambtelijk of administratief stuk dat op een werkelijk verblijf op hetzelfde adres duidt.

De Rijksdienst mag zich dus ook beroepen op ambtelijke of administratieve documenten die erop wijzen dat een bepaald persoon wel degelijk bij de aanvrager woont of niet woont, ook al spreekt het bevolkingsregister dit tegen.

Het spreekt evenwel voor zich dat het meest voorkomende geval van 'samenwoonst' een al of niet gehuwd paar zal zijn waarvan of de man of de vrouw, ofwel beiden de leeftijdsvoorwaarde vervullen om de IGO te verkrijgen, en bij wie geen andere personen inwonen:

  • Indien bv. enkel de man aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet, kan hem, na onderzoek van zijn bestaansmiddelen en die van zijn echtgenote (de persoon die met hem dezelfde hoofdverblijfplaats deelt) het volledige of gedeeltelijke basisbedrag toegekend worden.
  • Voldoen beide echtgenoten aan de leeftijdsvoorwaarden, dan wordt, indien zij beiden een aanvraag hebben ingediend, na onderzoek en aftrek van het niet vrijgestelde gedeelte van de bestaansmiddelen en de pensioenen, aan elk apart het volledige of gedeeltelijke basisbedrag toegekend en betekend.

In deze 2 gevallen wordt de helft van het totaal van de bestaansmiddelen en de pensioenen in aanmerking genomen voor de berekening van hun respectieve IGO.

Dezelfde regel geldt wanneer twee of meerdere personen (geen bloed- of aanverwanten in de rechte neergaande lijn) al of niet van hetzelfde geslacht, een feitelijk gezin vormen.

De leeftijd is steeds gelijk voor mannen en vrouwen en bedraagt 65 jaar.

Meer uitgebreide informatie en regelgeving : http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/igo/paginas/default.aspx 

Sociale Zaken

Markt 1
8755 Ruiselede
socialedienst@ruiselede.be
051/70-84-08
051/68-79-33
Bekijk openingsuren