Hulp aan bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is sinds 1 januari 2017 een onderdeel van de Vlaamse Sociale bescherming

Wat is de tegemoetkoming hulp aan bejaarden?

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen hebben. Zo’n 350.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen krijgen via de Vlaamse Sociale Bescherming een budget tot maximaal 560 euro per maand om de zorg die ze nodig hebben, rond zich te organiseren. Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg iemand nodig heeft en het (gezins)inkomen. Wie er recht op heeft, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven.

Dankzij solidaire zorgbijdrages van iedereen in Vlaanderen, kan de Vlaamse Sociale Bescherming, mensen die veel zorg nodig hebben, financieel versterken en hun levenskwaliteit verbeteren.

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar aan een zorgkas een zorgbijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid. Deze zorgkassen organiseren de Vlaamse Sociale Bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid.

Voor wie?

 • Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.
 • Je moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.
 • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling.
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgbijdrage van 50 euro (of 25 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering).

Hoe aanvragen?

Vraag je tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden online aan. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Dit kan via deze link:

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/

Ga dan naar De uitkeringen: kies voor tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Rechts op het tabblad zie je dan: klik hier voor een online aanvraag. 

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar de maatschappelijk werker van het OCMW of van je gemeente om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aan te vragen.

Sociaal Huis/OCMW van Ruiselede - Kasteelstraat 1A - 8755 Ruiselede - Tel. 051/68.94.84 - Fax. 051/68.63.80 - ocmw@ruiselede.be - www.ruiselede.be

Om je aanvraag te doen, moet je deze gegevens meebrengen:

 • De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
 • je identiteitskaart + code van je ID-kaart;
 • Je bankrekeningnummer.
 • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

Verwittig je behandelend arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te evalueren. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Na je aanvraag:

De zorgkas gaat na of je recht hebt op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

 • Indien nodig, vraagt zij bijkomende financiële of administratieve informatie op.
 • Je zorgkas vraagt een evaluatie van je handicap of gezondheidsprobleem (je zelfredzaamheid) aan bij de Directie-generaal Personen met een Handicap.

Beslissing en betaling:

Je zorgkas brengt je per brief of per e-mail (indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt gekozen) op de hoogte van de beslissing over de tegemoetkoming. In die brief staat of je al dan niet recht hebt en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt. Het duurt meestal drie of vier maanden om de beslissing op te sturen.

De zorgkas betaalt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden telkens voor het einde van de maand uit op je rekeningnummer.

Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Hoeveel tegemoetkoming krijg je?

Het maximumbedrag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden hangt af van je zorgzwaarte/zelfredzaamheid en je inkomen.

 • Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor de tegemoetkoming. In de hoogste categorie gaat het om max. 560 euro per maand.
 • Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en/of je partner.

Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon dus erg verschillen.

Als je de tegemoetkoming krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet je dat melden! Je aanvraag wordt dan herzien.

Meer info:

Vlaams Zorgfonds

Koning Albert II-laan 35 bus 37

1030 Brussel

Tel: 02/553 46 90

mail: vlaamsesocialebescherming@zorg-en-gezondheid.be

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren