Stookolietoelage

HEEFT U RECHT OP EEN VERWARMINGSTOELAGE?

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:

huisbrandolie, lamppetroleum (type c) of bulkpropaangas (NIET voor: aardgas, propaangas, butaangas) geleverd tussen 1 januari en 31 december 2019.

U behoort tot één van de volgende categorieën:

1. Personen met het recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de  ziekte- en invaliditeitsverzekering (zie klevertje mutualiteit: ..1/..1).

2. Personen met een laag inkomen: het jaarlijks belastbare bruto inkomen moet lager of  gelijk zijn aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste. Met persoon  ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een  netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat  lager is dan € 3.270. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde  kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

3. Personen met een schuldenoverlast: personen die een schuldbemiddeling of een  collectieve schuldenregeling genieten en die de verwarmingsfactuur niet kunnen  betalen.

Andere opmerkingen

  • Op het moment van de aanvraag nemen wij elektronisch contact met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Deze dienst informeert ons of u en uw gezin beantwoorden aan één van de hierboven vermelde categorieën.
  • De aanvraag voor de verwarmingstoelage, gefinancierd door het Sociaal Stookoliefonds, dient u aan te vragen binnen de 60 dagen na levering.
  • U brengt mee: de leveringsfactuur, uw identiteitskaart, uw bankkaart waarop uw rekeningnummer zichtbaar is, indien u een collectieve schuldregeling geniet dient u de beschikking van toelaatbaarheid voor te leggen.
  • Het bedrag van de toelage per liter hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter (maximum € 210 ).
  • Er wordt per huishouden en per verwarmingsperiode een toelage gegeven voor maximum 1500 liter stookolie/gas.
  • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Meer info: www.verwarmingsfonds.be

Aanvragen dienen te gebeuren in het Sociaal Huis, Kasteelstraat 1A.

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren