Belastingen en retributies

De inkomsten van de gemeenten bestaan voornamelijk uit subsidies en toelagen van de hogere overheden. Daarnaast staat de gemeente ook zelf in voor een deel van de inkomsten via de gemeentelijke belastingen en retributies.

Belasting- en retributiereglementen

Bezwaarschrift

Zij die menen te hoog of ten onrechte te zijn aangeslagen, dienen hun bezwaar binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet bij het College van Burgemeester en Schepenen te  8755 Ruiselede - Markt 1. Het bezwaar kan worden per post ingediend of via e-mail op het volgend mailadres : gemeentebelastingen@ruiselede.be  of via fax op het nummer 051/68 79 33.

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vragen in zijn bezwaarschrift. Betalingstermijn (2maand), Bezwaartermijn (3maand)

Algemeen