Gemeentesecretaris

gemeentesecretaris_X1_9463

Luc De Leersnyder
Bruggesteenweg 5
8755  Ruiselede

Algemeen nr.. : 051/68 80 63
Rechtstreeks nr.: 051/70 84 11

secretaris@ruiselede.be

luc.deleersnyder@ruiselede.be

De bevoegdheden en taken van de gemeentesecretaris zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het gemeentedecreet.

Samengevat is het zo dat de gemeentesecretaris zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris staat in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

De gemeentesecretaris is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen.

De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De gemeentesecretaris organiseert de behandeling van de briefwisseling. Hij organiseert het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels.