Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een officiële adviesraad, ingesteld bij Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening. Dit betekent dat elke gemeente een GECORO moet oprichten en de leden hiervan  moet benoemen. Het decreet beschrijft een aantal wettelijke bevoegdheden van de GECORO, zoals het adviseren van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, Ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, advies uitbrengen over bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, Ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Naast bovengenoemde verplichte opdrachten kan de GECORO evenwel op eigen initiatief meewerken aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. De GECORO kan los van een adviesvraag opmerkingen maken, voorstellen doen of advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Samenstelling

Dhr. Walter Dewispelaere

Deskundige en voorzitter

Dhr. Ruben De Leersnyder

Deskundige en ondervoorzitter

Mevr. Isabelle Delanghe

Deskundige

Dhr. Pascal Maenhout

vertegenwoordiger werkgevers, zelfstandigen en handelaars

Mevr. Miranda Kint

vertegenwoordiger werknemers

Dhr. Jo Maebe

vertegenwoordiger natuur en milieu

Mevr. Isabel Van den Bulke

vertegenwoordiger landbouw

Mevr. Linda Orbie

secretaris (niet-stemgerechtigd)