Verzekering

Ben je als vereniging voldoende verzekerd bij de organisatie van activiteiten?

Wanneer een vereniging een activiteit organiseert, is het niet onbelangrijk om stil te staan bij de mogelijke gevolgen. Een ongeluk is immers snel gebeurd. Door vooraf de gepaste verzekering af te sluiten, kunnen de financiële gevolgen voor de vereniging (en hun bestuur) geminimaliseerd worden.

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw)

Voor verenigingen met het vzw-statuut geldt er een specifieke decretale regeling voor de inzet van vrijwilligers. Naast een verplichte polis voor Burgerlijke Aansprakelijkheid van de organisatie en hun actieve vrijwilligers legt het decreet ook een ongevallenverzekering op waarbij de lichamelijke en materiële schade gedekt wordt die de betrokken vrijwilliger heeft geleden bij een ongeval op de plaats van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteit. Afhankelijk van de activiteiten kunnen nog bijkomende verplichtingen opgelegd worden, zoals bv. een autoverzekering voor vzw’s die rollend materiaal bezitten.

Feitelijke verenigingen

Een feitelijke vereniging is door de wet niet erkend en is om die reden vrijgesteld van een aantal officiële verplichtingen. Doordat een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid bezit, zijn het de bestuurders (en leden) die bij gerechtelijke geschillen gedagvaard en bijgevolg hoofdelijk, en dus persoonlijk, aansprakelijk gesteld worden.

Valt uw vereniging onder een nationale koepel?

Verenigingen die onder een nationale koepel vallen, zoals Neos, Chiro,... kunnen door hun aansluiting bij de koepel vaak beroep doen op verzekeringen die door de koepelorganisatie afgesloten werd.

Verenigingen die niet onder een koepelorganisatie vallen, kunnen voor de burgerlijke aansprakelijkheid ook terecht bij de Vlaamse Vrijwilligersverzekering.

Activiteiten in gemeentelijke infrastructuur

Voor elke activiteit is het van belang om na te gaan waar de activiteit doorgaat en hoe de locatie verzekerd is. Voor activiteiten in gemeentelijke infrastructuur geldt het onderstaande.

Objectieve verzekering brand en ontploffing

Het gemeentebestuur heeft een “objectieve verzekering bij brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is”. Deze categorie verzekeringen dekt de grote risico’s die brand en ontploffing met zich kunnen meebrengen.

Deze verzekering is van toepassing op onderstaande infrastructuur:

  • Sporthal
  • Ontmoetingscentrum (= lokalen in de sporthal) 
  • Zaal Sport en Spel
  • Polyvalente zaal en keuken in de Jeugdlokalen (opgelet: KLJ-lokaal, Jester en bergruimte speelpleinwerking vallen hier niet onder)
  • Zaal Polenplein
  • Het Portaal
  • Zaal Kruispunt
  • Hostens Molen

Brandverzekering

Verder heeft het gemeentebestuur voor de gemeentelijke infrastructuur ook een brandverzekering afgesloten. In deze polis in de clausule “afstand van verhaal” opgenomen. Dit houdt in dat de vereniging nooit zal opdraaien voor de brandschade die ze eventueel per ongeluk aanrichten, maar dat de verzekering van het gemeentebestuur tussenkomt.

Jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen hebben een gebouw of lokaal ter beschikking gekregen voor hun werking. Deze infrastructuur is niet opgenomen in de objectieve verzekering brand en ontploffing omwille van het specifieke karakter van hun werking. Het gebouw op zich is wel opgenomen in de brandverzekering en er is tevens een clausule “afstand van verhaal” in opgenomen.

Voor de jeugdvereniging is het aangewezen om (dure onderdelen uit) hun inboedel afzonderlijk te verzekeren.