Vastgoedinformatie/notariële inlichtingen

Notarissen, immobiliënkantoren, particulieren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het gemeentebestuur aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel ‘notarisformulier’ of ‘stedenbouwkundige inlichtingen’ genoemd. 

Dit inlichtingenformulier bestaat uit:

  • Een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister)
  • Stedenbouwkundige inlichtingen: informatie over rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed, erfdienstbaarheden van openbaar nut…

Het stedenbouwkundig uittreksel kan ook apart worden aangevraagd. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Voorwaarden: 

De aanvraag gebeurt per perceel of per groep van aan elkaar palende percelen die van eenzelfde eigenaar zijn. Percelen die niet aan elkaar palen, zijn steeds onderwerp van een aparte aanvraag.

Procedure:

De aanvraag gebeurt schriftelijk, tav Het College van Burgemeester en Schepen, Markt 1, 8755 Ruiselede, of per mail: sabine.craeymeersch@ruiselede.be.

De aanvraag moet duidelijk vermelden over welke perce(e)l(en) het gaat en moet vergezeld zijn van een liggingsplan.

Kosten:

  • €60/dossier voor de vastgoedinformatie (inlichtingen + uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister). Een dossier is per perceel of per groep van aanpalende percelen van dezelfde eigenaar.
  • €30 indien enkel een uittreksel uit het plannen- of vergunningenregister wordt gevraagd.