Subsidies jeugdverenigingen

Erkende jeugdverenigingen kunnen op heel wat ondersteuning van het gemeentebestuur en de Gemeentelijk Jeugdraad rekenen. Het totaalbedrag van de te verdelen subsidies wordt jaarlijks verdeeld over drie soorten subsidie, namelijk algemene jeugdsubsidie, bijzondere subsidie en impulssubsidie. Meer informatie vindt u in het reglement gemeentelijke subsidiëring aan het jeugdwerk.

Algemene jeugdsubsidie

De algemene jeugdsubsidie wordt opgesplitst in twee categorieën, namelijk een structurele en een aanvullende subsidies. De categorieën worden verder ook nog uitgesplitst.

Structurele jeugdsubsidies

De structurele jeugdsubsidie bestaat uit een basis- en een werkingssubsidie. De jeugdvereniging die deze subsidies wenst te ontvangen moet ten laatste op 15 oktober een jaarverslag voorleggen van het voorbije werkjaar (september t.e.m. augustus) met daarin een aantal bewijsstukken.

Basissubsidie

De basissubsidie wordt gegeven aan elk jeugdwerkinitiatief dat aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en wordt berekend op basis van het aantal leden.

Werkingssubsidie

De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van het aantal behaalde punten, die op een vooraf bepaalde wijze worden toegekend.

Aanvullende jeugdsubsidies

Kadervorming

Dit is de opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven. De kadervorming moet georganiseerd worden door jeugdorganisaties die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn. Deze subsidie kan op twee manieren toegekend worden:

  • Voor jeugdverenigingen die zelf kadervorming inrichten.
  • Voor individuele begeleiders die deelnemen aan kadervorming.

Jongeren die geen deel uitmaken van een erkende jeugdvereniging en op eigen initiatief een vorming volgen, kunnen beroep doen op het gemeentelijk reglement vormingssubsidies voor de jeugd.

Projectsubsidie

Voor nieuwe of bestaande jeugdverenigingen en informele jeugdgroepen die in de gemeente projecten uitvoeren, enerzijds met volgende doelstellingen:

  • Integratie van kansarmen
  • Relationele vorming
  • Creativiteit
  • Amateuristische kunstbeoefening
  • Sociale actie
  • Activatie
  • Educatie

Anderzijds projecten bij voorkeur in samenwerking tussen verschillende jeugdverenigingen zonder commerciële of winstgevende doeleinden.

Verblijfssubsidie

Voor elke jeugdvereniging die een verblijf, met een degelijk verblijfplaats, organiseert voor hun leden en dit onder begeleiding van gekwalificeerde monitoren. Het verblijf dient minstens 2 overnachtingen te duren, indien in het buitenland minstens 4.

Transportsubsidie

Voor elke jeugdvereniging die een verblijf organiseert en voor het transport van materiaal (bagage, fietsen e.d.) naar de verblijfplaats een bestelwagen of vrachtwagen inhuurt of hiervoor beroep doet op een professionele transportfirma.

Infrastructuursubsidie

Private jeugdverenigingen die een lokaal huren en onderhouden komen in aanmerking voor de huur- en onderhoudstoelage.

Berekening algemene jeugdsubsidie

Het totale bedrag voor de algemene jeugdsubsidie wordt in mindering gebracht met de basis- en de aanvullende jeugdsubsidies. Het resterende bedrag wordt onder alle belanghebbende verenigingen, op evenredige wijze, verdeeld in functie van het aantal behaalde punten voor de werkingssubsidie.

Bijzondere subsidie

Het College kan bijkomende subsidies toekennen om activiteiten van uitzonderlijke aard of waarde mogelijk te maken of ter bevordering van de werking van kansarme situaties en dit zolang het krediet dit per werkjaar toelaat. Het recht tot het ontvangen van een bijzondere subsidie wordt bepaald door het College bij het toekennen van de erkenning.

Ook organisatoren van occasionele activiteiten met een uitzonderlijke waarde kunnen aanspraak maken op een bijzondere subsidie.

Om deze subsidie aan te vragen dient er een korte, schriftelijke uiteenzetting over het initiatief en een kostenraming aan het College bezorgd te worden en dit uiterlijk een maand voorafgaand aan de activiteit.

Impulssubsidie

Met deze impulssubsidie wenst het gemeentebestuur specifieke doelgroepen in het culturele weefsel van de gemeente te betrekken en de cultuureducatie te verhogen.

De georganiseerde jeugd van Ruiselede komt in aanmerking voor het ontvangen van een impulssubsidie voor de organisatie van cultuureducatie en culturele activiteiten. Met de georganiseerde jeugd worden de basisscholengroep, Sancta Maria, de erkende jeugdverenigingen, de Gezinsbond en de jeugdraad bedoeld.

Om deze subsidie aan te vragen dient het aanvraagformulier uiterlijk 2 maand voor de aanvang van de activiteit aan het College bezorgd te worden.