Invasieve planten

De gemeente Ruiselede ondertekende op 13/12/2012 de gedragscode invasieve planten.

Wat zijn invasieve planten?

Sommige uitheemse planten verspreiden zich in de natuur en hun opmars is niet te stuiten...

Wanneer mag een plant invasief genoemd worden? De wetenschap beschrijft die soorten op basis van nauwkeurige criteria. Invasieve (of uitheemse invasieve planten) zijn plantaardige soorten die:

-door de mens geïntroduceerd werden (vrijwillig of toevallig) buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied (exotische soorten)

-geïntroduceerd werden na het jaar 1500

-in staat zijn zich te naturaliseren, namelijk de potentie hebben te overleven en zich voort te planten in de natuur

-een sterke verspreidingscapaciteit hebben die kan leiden tot een exponentiële toename van hun populaties.

Wat houdt de gedragscode in voor de gemeente?

Bij de ondertekening engageert het gemeentebestuur zich om:

 1. De lijst van invasieve planten in België te kennen
  Ken de lijst van invasieve planten in België (zie http://ias.biodiversity.be) en wees zeker over de identiteit van de geteelde planten (met speciale aandacht voor synoniemen voor de namen van invasieve plantensoorten). Houd rekening met de AlterIAS aanbevelingen die beschikbaar zijn op de AlterIAS-website om de verspreiding van invasieve planten te vermijden (bv. aanbevelingen over groenafval, aanplant, synoniemen, etc.).
 1. De aanplant van bepaalde invasieve planten stop te zetten
  Deze richtlijn heeft betrekking op alle soorten, met inbegrip van alle synoniemen, cultivars en variëteiten van deze soorten, die vermeld zijn in lijst 1 (zie bijlage). Deze “consensuslijst” werd unaniem goedgekeurd tijdens de rondetafelgesprekken met de groensector. In deze lijst staan een beperkt aantal sterk invasieve plantensoorten met een lage of gemiddelde economische waarde. Bij aansluiting in de Gedragscode, mag geen enkele plant van de consensuslijst nog besteld, geproduceerd, verkocht of aangeplant worden in België.
 2. Inwoners te informeren over invasieve planten
  Verspreid folders die in het kader van het AlterIAS project werden ontwikkeld en afficheer duidelijk onze poster waarmee u uw engagement in de Code bevestigt.
  Communicatie over de andere invasieve planten in België (lijst 2). Deze planten dragen onderstaande boodschap en zijn tevens aangeduid met onderstaand pictogram:
   

  Vraag advies aan uw groenvoorziener alvorens deze soorten van deze lijst aan te planten. Deze planten kunnen in sommige natuurlijke habitats of onder bepaalde omstandigheden, inclusief in tuinen en parken, invasief worden. Wees voorzichtig bij gebruik. Voor deze soorten kunnen alternatieve planten voorgesteld worden”

   

 3. te communiceren over niet-invasieve alternatieve planten en ze te promoten
  Maak ter vervanging van invasieve planten, alternatieve planten beschikbaar en promoot deze planten. De vereiste van een alternatieve plant is dat ze niet-invasief is. De partner verbindt zichzelf ertoe om rekening te houden met de AlterIAS aanbevelingen betreffende alternatieve planten (zie website AlterIAS).
 4. Deel te nemen aan het vervroegde-detectiesysteem
  Informeer de milieudienst wanneer u potentiële invasieve planten in cultuur, tuinen of openbare ruimten aantreft. Potentieel nieuwe invasieve planten zijn exotische planten die nog niet opgenomen zijn in de lijst. Potentieel invasieve planten hebben de neiging om zich vegetatief snel uit te breiden, hebben een grote zaadproductie of ontsnappen gemakkelijk in de natuur.