Rioleringen

De zorg voor de riolering in onze gemeente is in handen van intercommunale  FARYS . Zij staan in voor:
 • Het onderhoud en het beheer van rioleringen en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties ;
 • De verdere uitbouw van het rioleringsstelsel ;
 • Het uitvoeren van dringende herstellingswerken aan het rioleringsnet
Een nieuwe aansluiting op de riolering gebeurt door Farys. Een aanvraag kan via deze link.

Meer informatie?  www.farys.be .

Scheiding van afvalwater en hemelwater op perceelsniveau.

Het gemeentebestuur heeft de verplichting om in de toekomst enkel nog maximaal gescheiden stelsels aan te leggen.Met maximaal gescheiden stelsel wordt bedoeld dat ook het afvalwater en hemelwater op perceelsniveau dient te worden gescheiden.

De gemeente komt enkel in aanmerking voor subsidiëring van de hogere overheid als alle woningen in open of halfopen bebouwing gelegen langs het te rioleren traject hun afval- en regenwater op perceelsniveau scheiden. Voor gesloten bebouwing dienen enkel de afvoeren van de voorste dakoppervlakken te worden afgekoppeld.

Om deze reden raden wij aan om, als u plannen heeft om uw oprit te vernieuwen, uw tuin aan te leggen of andere verbouwingen te doen, hier mee rekening te houden en reeds de nodige voorzieningen te treffen. Zo kunnen latere opbraak en bijgaande hoge herstelkosten vermeden worden.

Voor verdere inlichtingen kan u altijd terecht bij de technische dienst van het gemeentebestuur Ruiselede.

Private rioleringsafkoppeling naar aanleiding van rioleringswerken op openbaar domein.

Bij de aanleg of heraanleg van riolering dient het hemelwater van particuliere woningen langsheen het tracé van de werken optimaal afgekoppeld te worden van het afvalwater. Dit betekent dat bij open en halfopen bebouwing alle hemelwater gescheiden afgevoerd dient te worden. Bij gesloten bebouwing dienen enkel de afvoeren van de voorste dakoppervlakken te worden afgekoppeld.

Een gemeentelijke tussenkomst van maximum 500 EUR wordt toegekend bij de afkoppeling van gemengde private rioleringsstelsels naar aanleiding van rioleringswerken op openbaar domein en dit volgens volgende modaliteiten:

 • de afkoppelingsstudie wordt uitgevoerd door FARYS en is gratis voor de betrokken inwoner
 • de werken aan het privaat rioleringsstelsel voor afkoppeling van het regenwater zijn ten laste van de betrokken inwoner.
 • via FARYS wordt een collectieve aannemer aangesteld. Dit is evenwel geen verplichting voor de inwoner. Deze mag ook zelf instaan voor de werken of een eigen aannemer aanstellen. De gemeentelijke tussenkomst kan worden bekomen op voorlegging van facturen en keuringsattest.

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de technische dienst.

Keuring private waterafvoer

In de praktijk blijkt dat de afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen. Daarom is voortaan een keuring van uw private waterafvoer noodzakelijk. Concreet betekent dit dat we nagaan of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die opgelegd worden in uw stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem 2 wetgeving en andere relevante voorschriften.

Vanaf 1 juli 2011 is keuring van de private waterafvoer verplicht in volgende gevallen:

 • Bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen
 • Bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA
 • Bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer er in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd

De keurder controleert volgende zaken:

 • Correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • Correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad, …) op de circuits
 • Materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterput, vetafscheider, septische put
 • Afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 • Infiltratie- en drainagevoorzieningen

Opgelet: de hydraulische werking (dit is de afvoercapaciteit) van het private waterafvoersysteem wordt niet gecontroleerd of getest. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken aannemer.

De keuring kan pas gebeuren op het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd.

1) Op het moment van keuring moeten de volgende documenten aanwezig zijn:

 • Goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, wanneer van toepassing
 • Uitvoeringsplan van de private waterafvoer (of schets van de afwatering) en waar van toepassing (nieuwbouw) bouwplan met rioleringsplan
 • Eventueel facturen van de gebruikte onderdelen
 • Eventueel foto’s van de private waterafvoer (het controleren gebeurt vlotter als duidelijk is waar alle leidingen liggen) of van onderdelen ervan

2) De keurder komt op het afgesproken moment langs om de documenten na te kijken en uw riolering te controleren.

Vergewis u er van dat uw afwateringssysteem ‘keurbaar’ is. Open beide aansluitputjes op de perceelsgrens en kijk of er geen verstopping is. Indien dit het geval is kan de keuring niet plaatsvinden. U laat in dat geval het probleem oplossen alvorens de keuring te laten uitvoeren. Het zal de kosten van een herkeuring voor dit probleem besparen.

Hoe verloopt de keuring?

1) De keurder zal aan de hand van de door u toegezonden foto’s,  plannen en documenten kunnen uitmaken welke de vereiste rioleringsonderdelen met betrekking tot uw perceel zijn.

2) Aan de hand van een aantal testen die hij ter plaatse zal uitvoeren, zal de keurder uitsluitsel krijgen of het stelsel correct is verbonden. Hij zal nagaan of het stelsel volledig of optimaal gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving.

3) STEL: het stelsel is correct verbonden en gescheiden zoals opgelegd door de wetgeving: u ontvangt een conformiteitsattest. Dit attest is nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te kunnen krijgen.
Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur  geleid hebben, doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur van het stelsel te kunnen waarborgen.

4) STEL: uit de testen die de keurder uitvoert blijkt dat het stelsel niet correct verbonden is en niet gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving zal de keurder een non-conformiteitentabel afleveren. Daarin staat een opsomming van de vastgestelde gebreken die tot afkeuring geleid hebben. In zulk geval dient u het systeem aan te passen zodat het wel voldoet. Er dient dan een herkeuring plaats te vinden om de conformiteit van het stelsel alsnog vast te stellen. U dient hiervoor een herkeuring aan te vragen na herstel van de inbreuken. Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben, doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur van het stelsel te kunnen waarborgen.

Na afloop van de conforme keuring neemt de keurder het ingevulde keuringsverslag mee. U ontvangt achteraf een conformiteitsattest (indien goedgekeurd) of non-conformiteitentabel (indien afgekeurd). U bewaart zelf dit document.

Meer informatie?

www.vmm.be of op het gratis nummer 1700.

Gerelateerde items