Rampen en schade

Gemeentelijke schattingscommissie 

Heb je schade aan jouw land- of tuinbouwteelten door natuurrampen, zoals aanhoudende droogte of hevige neerslag? Dan kan je een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie.

In deze commissie zetelen vertegenwoordigers van het college van burgemeester en schepenen, FOD FinanciĆ«n, het Departement Landbouw en Visserij en drie expertlandbouwers uit onze eigen gemeente.

De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten die deze schattingscommissie opmaakt, kunnen belangrijk zijn voor:

  • fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting)
  • de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen
  • de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de VLIF-dossiers
  • een eventuele tussenkomst van het Rampenfonds in geval van landbouw- of algemene ramp

Een vaststelling door de schattingscommissie aanvragen? Wacht niet te lang!

Wil je teeltschade laten vaststellen? Neem dan contact op met omgevingsambtenaar Milieu mieke.dhoore@ruiselede.be.

Opgelet! In het kader van de eventuele erkenning van bepaalde teeltschades tot landbouw- of algemene ramp ten gevolge van extreme weersomstandigheden is het absoluut noodzakelijk dat je onmiddellijk (maximaal 1 of 2 dagen) na de rampspoed de schade meldt. 

Werkwijze

De gemelde schadegevallen worden gegroepeerd en de geteisterde percelen worden vervolgens op een vooraf vastgelegd tijdstip bezocht door de gemeentelijke schattingscommissie. 

Indien de omvang van de schade op een bepaald perceel tijdens het plaatsbezoek moeilijk te ramen is, komt de schattingscommissie rond de oogstperiode nog eens langs voor een tweede vaststelling.

Brede weersverzekering

Sinds 1 januari 2020 wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds bij een landbouwramp afgebouwd. Tegelijkertijd voorziet de Vlaamse overheid in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering.

Wat is een brede weersverzekering?

Met een brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte.

Premiesubsidie

Als actieve landbouwer kan je voor het afsluiten van een erkende brede weersverzekering nog tot en met 2022 een subsidie ontvangen die 65% bedraagt van de jaarlijkse verzekeringspremie. Vanaf 2023 tot en met 2026 bedraagt de subsidie 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de periode 2020-2022. De premie voor bijkomende oppervlakte zal gesubsidieerd worden in functie van het beschikbare budget.

Tussenkomst Vlaams Rampenfonds

Sedert 2020 is een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten enkel nog mogelijk op voorwaarde dat een deel van jouw bedrijfsareaal verzekerd is via een erkende brede weersverzekering. Hoe meer je laat verzekeren, hoe groter de tussenkomst voor niet-verzekerde teelten. De komende jaren wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds verder afgebouwd. Vanaf 2025 is een tussenkomst niet meer mogelijk.

Aanvraag tot erkenning als ramp

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 voert nieuwe bepalingen in omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp.

De volgende wijzigingen zijn hierbij van belang:

  • het Vlaams Rampenfonds is sedert 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen. Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.
    Voor rampen die zich voordeden tot eind 2019 blijft het onderscheid tussen algemene rampen (behandeld door het Vlaams Rampenfonds) en landbouwrampen (met enkel landbouwschade), behandeld door het Departement Landbouw & Visserij, bestaan.
  • Vanaf heden zijn het niet langer de gemeentebesturen, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt ( https://rampenfonds.vlaanderen.be/)

Voor verdere inlichtingen kan u terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Schattingscommissie

Met het oog op een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds kan je nog steeds een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie.

Meer info?

Ben je op zoek naar meer informatie over de brede weersverzekering? Contacteer jouw lokale verzekeringsagent of neem een kijkje op de website van Departement Landbouw & Visserij.