Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

De provincie staat als beleidsniveau tussen Vlaanderen en de gemeenten in voor de ontwikkeling van een samenhangend beleid over de gemeentegrenzen heen, waarbij aandacht wordt gegeven aan gebiedsspecifieke ruimtelijke ontwikkelingen. De rol en visie op deze bovenlokale elementen van de ruimtelijke structuur werd vastgelegd aan de hand van een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan of PRS West-Vlaanderen.

Op 6 maart 2002 keurt de Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, het PRS West-Vlaanderen goed. Dit document bevatte de lange termijn visie van de provincie en schept de voorwaarden en mogelijkheden om het ruimtegebruik in West-Vlaanderen bij te sturen en te ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), maar ook door het adviseren van uitvoerings- en structuurplannen van andere beleidsniveaus, of het ondersteunen en/of realiseren van specifieke projecten op het terrein.