Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Socio-economische vergunning

Wens je een permanente handelszaak te openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw of voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in jouw bouwproject dan moet je vanaf 1 augustus 2018 in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.Deze vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of minder dan 180 dagen (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) per jaar. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Het toepassingsgebied en de beoordelingscriteria van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten zijn opgenomen in het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016. De procedure die moet gevolgd worden is bepaald in het Decreet betreffende de omgevingsvergunningen.

Meer informatie over het aanvraagformulier kan je terugvinden op het omgevingsloket. In de handleiding voor aanvragers met betrekking tot aanvragen van omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten staat opgenomen welke delen van het algemeen aanvraagformulier je dient in te vullen en welke addenda moeten toegevoegd worden aan jouw aanvraag.

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten vervangt de vroegere socio-economische vergunning (wet van 13 augustus 2004 gewijzigd door de wet van 22 december2009). Aanvragen die werden ingediend voor 1 augustus 2018 worden nog behandeld volgens de procedures van de huidige wetgeving.

Toepassingsgebied

Een vergunning is nodig voor nieuwe (of nog niet vergunde):

 • niet-tijdelijke kleinhandelsactiviteiten (vanaf 90 of 180 dagen per jaar)
 • in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel > 400 m² NVO (netto verkoopoppervlakte)

En voor wijzigingen aan bestaande kleinhandelsactiviteiten bij het:

 • samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen (netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m²)
 • uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300m² NVO of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
 • wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² NVO.

De categorieën van kleinhandel worden bepaald in artikel 4 van het Decreet Integraal handelsvestigingsbeleid:

 • voeding
 • goederen voor persoonsuitrusting
 • planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • andere producten

Bij de documenten onderaan deze pagina vindt u de omzettingstabel van branches zoals onderscheiden door Locatus naar de categorieën van kleinhandel en de omzettingstabel van assortimenten zoals ze werden toegepast onder de wetgeving van 13 augustus 2014 naar de categorieën volgens het decreet integraal handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2018.

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geeft toelating voor een combinatie van één of meerdere categorie(ën) met een welbepaalde netto handelsoppervlakte op een welbepaalde locatie (perceel). De vergunning is dus gebonden aan een perceel en niet aan de aanvrager.  

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur met een vervaltermijn van 5 jaar (Art.48 decreet IHB). Wanneer de kleinhandelsactiviteiten niet zijn aangevat binnen de vijf jaar na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten of wanneer vergunde kleinhandelsactiviteiten voor meer dan vijf jaar worden onderbroken, komt de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten te vervallen.

Deze termijn van 5 jaar wordt geschorst zolang er een beroepsprocedure lopende is, ook indien het beroep handelt over een andere omgevingsvergunning voor hetzelfde project.

Omgevingsvergunningen kunnen in fasen aangevraagd worden (artikel 80 decreet omgevingsvergunningen) waarbij verschillende referentiemomenten worden gehanteerd als start van de schorsingsperiode van 5 jaar voor de verschillende fasen. Dit kan interessant zijn indien er een lange bouwfase verwacht alvorens de handelsactiviteiten kunnen starten.

Het decreet betreffende de omgevingsvergunningen voorziet ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijke vergunning voor kleinhandelsactiviteiten die niet langer dan 12 maanden zullen duren (Art.45 decreet IHB). Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld interessant zijn bij een tijdelijke verhuis in functie van verbouwingswerken.

Wie een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² wil openen, heeft een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) nodig. Dat geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor een kleinhandelsbedrijf als voor een handelsgeheel.

Voorwaarden

De vergunningsplicht is van toepassing op een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m², die toegankelijk is voor het publiek.

De vergunningsplicht geldt ook bij de volgende wijzigingen van de handelsoppervlakte of de kleinhandelscategorie:

 • samenvoeging van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen, waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400 m² bedraagt

 • uitbreiding van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte of meer dan 20% van de al vergunde netto handelsoppervlakte,

 • wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte.

Tijdelijke uitbating

Er is geen kleinhandelsvergunning nodig als de handelszaak voor minder dan 90 dagen per jaar (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of voor minder dan 180 dagen per jaar (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) in gebruik wordt genomen. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Geldigheidsduur

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur en vervalt alleen als de kleinhandelsactiviteiten:

 • niet aanvangen binnen vijf jaar na het verlenen van de vergunning of

 • meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

Procedure

U vraagt een vergunning aan bij de gemeente van de plaats van de vestiging via het daartoe voorziene aanvraagformulier. U kunt de aanvraag digitaal indienen via het omgevingsloket. Aanvragen volgens de vereenvoudigde procedure kunnen ook nog op papier ingediend worden.

Het college van burgemeester en schepenen reikt de vergunning uit (afgezien van enkele uitzonderingen).

 • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.

 • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Comité voor Kleinhandel (VLAIO) voordat het de vergunning toekent.

Er zijn twee verschillende procedures, conform het omgevingsvergunningsdecreet.

 • Vereenvoudigde procedure

Die is alleen van toepassing als:

 • de netto handelsoppervlakte kleiner is dan 20.000 m²

 • én als er alleen een kleinhandelsvergunning vereist is (geen stedenbouwkundige of milieuaspecten) of als de milieu- of stedenbouwkundige aspecten ook onder de vereenvoudigde procedure vallen.

 • Gewone procedure

In alle andere gevallen wordt de gewone procedure gevolgd.

Kostprijs

Kost

Aan een omgevingsvergunningsaanvraag zijn dossiertaksen verbonden.

Regelgeving

 • Decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (inhoud)

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (procedure)