Erkenning sportverenigingen

Een erkende sportvereniging kan rekenen op heel wat ondersteuning. Om erkend te worden moet aan volgende voorwaarden voldaan worden.

STAP 1

Om als sportvereniging erkend te worden, bouwt de sportvereniging een regelmatige werking uit rond de organisatie of de beoefening van sport.

STAP 2

Om als sportvereniging erkend te worden, moet de sportvereniging bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de sportvereniging dient opgericht te zijn zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
  • de zetel en de activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente, tenzij de aard van de sporttak of de sportinfrastructuur de sportvereniging belet op het grondgebied van de gemeente plaats te vinden
  • de voertaal van de sportvereniging moet Nederlands zijn
  • minimaal 1/3 van het ledenbestand moet ingeschreven staan in het gemeentelijke bevolkingsregister
  • sportverenigingen voor actieve sportbeoefening moeten minimaal hun leden verzekeren tegen lichamelijke ongevallen. De bestuursleden moeten minimaal de verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid hebben.
  • de sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie en is erkend door het gemeentebestuur of de sportvereniging is niet aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, maar is wel erkend door het gemeentebestuur.
  • de sportvereniging bestaat uit minstens 6 actieve leden.
  • de sportvereniging heeft wekelijks sportwerking, gedurende minimaal 8 maanden per jaar.

STAP 3

De aanvraag voor erkenning dient jaarlijks te gebeuren volgens de formaliteiten opgelegd door het gemeentebestuur via de daartoe bestemde formulieren.

Met laattijdig ingediende aanvragen alsmede onbewezen activiteiten wordt geen rekening gehouden.

Het gemeentebestuur heeft te allen tijde het recht om de binnengebrachte gegevens naar correctheid te verifiëren. Bij vaststelling van het opzettelijk doorgeven van misleidende informatie, wordt het recht op subsidiëring voor het betreffende jaar ingetrokken.