Openbaarheid

Overheidsdiensten zoals het gemeente- en OCMW-bestuur zijn verplicht om voldoende en duidelijk te informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Dat kan op actieve wijze of passieve wijze:

  • Actief: het bestuur geeft de bevolking systematisch, correct, tijdig en op een verstaanbare wijze informatie over haar werking
  • Passief: elke burger heeft ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten. De overheid geeft toegang tot documenten op vraag.