Naamswijziging en -verbetering

Voornaamswijziging

Wat?

Een aanvraag tot wijzigen van de voornaam wordt vanaf 1 augustus 2018 overgeheveld van de FOD Justitie naar de lokale besturen:

  • verandering van voornaam
  • wijziging van de voornaam in de kader van genderwijziging
  • toevoegen van de voornaam in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit

Voor wie?

Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen hiervoor in aanmerking. Uitzondering : Personen van vreemde nationaliteit die geen voornaam hebben, kunnen in het kader van een aanvraag Belgische nationaliteit ook een aanvraag voornaamswijziging indienen.

Wat zijn de stappen?

Een voornaamsverandering moet je schriftelijk aanvragen bij de Dienst Burgerzaken van je woonplaats.

Vervolgens heeft de dienst Burgerzaken vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze belissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere akte die op jou betrekking heeft. Nadien zal je ook een uitnodiging krijgen om je oude identiteitskaart/rijbewijs te vervangen.

De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er rekening mee dat je zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekering, ziekenfonds,...) op de hoogte moet brengen van je voornaamsverandering.

Wat moet je meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • je geboorteakte (indien niet beschikbaar in België)
  • de aanvraag tot voornaamswijziging in bijlage
  • een uittreksel uit het strafregister

Wet/reglement

Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 verschenen op 18 juli 2018 in het Belgisch staatsblad

Naamswijziging

De wijziging van de familienaam moet nog altijd ingediend worden bij FOD Justitie. Voor meer info inzake de procedure, nodige documenten, kostprijs,... kan u terecht op volgende website.

Naamsverbetering

Naamsverbetering is een procedure die je toelaat een foutieve naam of voornaam in uw geboorteakte te corrigeren.

U licht de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je geboorteplaats hierover in, eventueel gebruik makend van bewijsmateriaal. Zodra de rechtbank een advies of vonnis uitspreekt kan de ambtenaar de verbetering doorvoeren.