Jeugdraad

De Gemeentelijke Jeugdraad heeft als doelstellingen:

  • Op vraag van het gemeentebestuur op eigen initiatief adviezen uit te brengen over het jeugdbeleid in de gemeente.  Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de gemeente;
  • Initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
  • Sociale en culturele activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, eventueel georganiseerd door de jeugd, aan te moedigen of zelf initiatieven te nemen als er een leemte is;
  • Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid te bevorderen alsook de inspraak te stimuleren.

De Jeugdraad vergadert minstens 6 maal per werkjaar, op uitnodiging van de voorzitter en de secretaris.