Genealogische opzoekingen

U kan informatie bekomen uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Hoe?

Door het aanvragen van uittreksels uit de registers of getuigschriften.

Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen een schriftelijke aanvraag ontvangt tot het bekomen van uittreksels of getuigschriften over een derde persoon en deze informatie wordt gevraagd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, dient bij de behandeling van deze aanvraag vooreerst te worden nagegaan of de gevraagde uittreksels of getuigschriften betrekking hebben op de bevolkingsregisters die meer of minder dan 120 jaar geleden werden afgesloten.
De termijn van 120 jaar dient te worden berekend vanaf het ogenblik van de aanvraag tot het bekomen van het uittreksel of getuigschirft.

  • de aanvraag heeft betrekking op bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten: deze uittreksels of getuigschriften kunnen door de gemeente vrij (zonder enige toestemming) worden afgeleverd aan de aanvrager.
  • de aanvraag heeft betrekking op bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar gelden werden afgesloten: in dergelijke gevallen dient meer rekening te worden gehouden met de privacy van de persoon over wie personengegevens worden gevraagd, zodat dan ook strengere regels gelden. Uittreksels of getuigschriften gevraagd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden kunnen in voorkomend geval door de gemeente slechts aan de aanvrager worden afgeleverd mits schriftelijke toestemming van de persoon op wie ze betrekking hebben of van één van zijn verwanten.
    • In de 1e plaats komt het uiteraard aan de betrokkene zelf toe om toestemming te geven voor het afleveren van uittreksels of getuigschriften die op hemzelf betrekking hebben. Voor een minderjarige dient deze toestemming te worden gegeven door zijn ouders of zijn voogd.
    • Indien de betrokkene overleden is, dient de toestemming gegeven te worden door ten minste één van de afstammelingen in de 1e graad (maw één van de kinderen). De toesteming van één van de kinderen volstaat.
    • Bij gebrek aan afstammelingen in de 1e graad die hun toestemming kunnen verlenen, kan de toestemming gegeven worden door het College van Burgemeester en Schepenen. Deze toestemming(die duidelijk melding dient te maken van de doeleinden waarvoor het uittreksel of getuigschrift wordt aangevraagd) dient door de aanvrager zelf te worden voorgelegd.

Door het raadplegen van de bevolkingsregisters

Bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten, kunnen vrij worden geraadpleegd indien dit gebeurt in het kader van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, dit ongeacht of het papieren of gedigitaliseerde registers betreffen.

De registers kunnen geraadpleegd worden mits telefonische afspraak.