Fusie Wingene-Ruiselede

De eerste West-Vlaamse fusiegemeente in wording: Wingene en Ruiselede slaan de handen in elkaar

Gemeente Wingene en Gemeente Ruiselede starten een fusietraject op. Vanaf 2025 vormen Wingene en Ruiselede een eengemaakte gemeente. Dit is het eerste initiatief voor een vrijwillige fusie in de provincie West-Vlaanderen.

De Vlaamse regering streeft een schaalvergroting van gemeenten na in de vorm van vrijwillige fusies. De bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen waar ons lokaal bestuur en de medewerkers komen voor te staan zijn vandaag niet gering waarbij steeds meer (complexe) taken en bevoegdheden naar het lokale niveau worden doorgeschoven: digitalisering, klimaatverandering, lokaal gezondheidsbeleid, organisatie van buitenschoolse kinderopvang, maar ook onvoorziene gebeurtenissen zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden willen Wingene en Ruiselede samen een slagkrachtige gemeente vormen die vandaag, maar ook in de toekomst een meer efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan burgers, bedrijven en verenigingen kan verzorgen. Vanaf 2025 spreken we over de gemeente Wingene. Deze West-Vlaamse fusiegemeente zal bestaan uit 3 deelgemeenten: Wingene, Zwevezele en Ruiselede. Samen vormen we een sterk driespan.

De fusiegemeente zou bestaan uit ongeveer 20.285 inwoners en wordt daardoor qua inwonersaantal vergelijkbaar met omliggende gebieden zoals Oostkamp en Tielt. De gemeente Wingene zal een grondgebied beslaan van 98,6 km². Hiermee wordt deze fusiegemeente in oppervlakte de 17e grootste gemeente van Vlaanderen.

Waarom kiezen Wingene en Ruiselede voor elkaar?

Binnen de huidige Vlaamse regeerperiode staat het gemeenten nog vrij om hun fusiepartner te kiezen. Het zelf kunnen kiezen van de geschikte partner speelde een belangrijke rol in deze fusie. Wingene en Ruiselede maken dan ook een bewuste en vrijwillige keuze die zorgt voor meer mogelijkheden, de reeds bestaande samenwerking verder versterkt  en het behoud van identiteit. Het zijn namelijk beide landelijke gemeenten met gelijkaardige kenmerken en die dus ook worden geconfronteerd met dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen. De twee partners willen de positieve kenmerken van beide lokale besturen graag bestendigen, zoals de dynamiek, de samenhorigheid, de groene ruimte en de dienstverlening aan de inwoners. Beide gemeenten kennen een rijk verenigingsleven en willen elkaar hierin verder versterken. Ook de afstand met en tot de burger willen we kort en nabij houden.

Wingene en Ruiselede hebben reeds een sterk partnerschap en kennen een sterke verwevenheid via intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Binnen de regio Midwest werken Wingene en Ruiselede reeds intensief samen op allerlei vlakken: politie, brandweer, wonen, zorg en welzijn, toerisme, economie.... Beide gemeenten delen daarnaast een Huis van het Kind, waar alle vragen rond opvoeden en opgroeien welkom zijn en recent werd een samenwerking tussen beide gemeenten opgestart om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Tenslotte kennen beide gemeenten een gedeelde parochiewerking en is er sprake van een sterke verwevenheid op vlak van onderwijs met de scholengemeenschap Driespan.  

Voordelen van een vrijwillige fusie?

Door een stap verder te gaan in hun samenwerking willen Wingene en Ruiselede de toekomstige uitdagingen structureler het hoofd bieden en hun lokaal bestuur versterken. Via een fusie kunnen ze verder inzetten op de professionalisering van de organisatie en kwaliteitsvolle dienstverlening. Schaalvergroting maakt de organisatie ook aantrekkelijker voor het aantrekken van nieuw en deskundig personeel en levert op verschillende gebieden efficiëntiewinsten op. Grote en complexe vraagstukken op vlak van bijvoorbeeld mobiliteit, zorg en welzijn, cultuur, landbouw of ruimtelijke ordening kunnen hierdoor beter beantwoord worden.

Door onze krachten te bundelen, zorgen we voor continuïteit van onze organisatie en vermijden we kleine eenmansdiensten waardoor onze dienstverlening gegarandeerd blijft, ook bij afwezigheid en ziekte van personeel. We willen onze werking en dienstverlening verder uitbouwden door het verhogen van onze kwaliteit, diepgaandere digitalisering en het benutten van de sterktes van beide besturen. 

De fusie kent ook financiële voordelen gezien het kan leiden tot een efficiëntere inzet van financiële middelen. Bovendien voorziet de Vlaamse overheid in een fusiebonus onder de vorm van een gedeeltelijke schuldovername. Voor gemeenten tussen 20.000 en 25.000 inwoners gaat het over 200 euro per inwoner, wat voor de nieuwe fusiegemeente een schuldafbouw van meer dan 4 miljoen euro betekent.

Wat nu?

In de komende maanden zullen Wingene en Ruiselede het fusietraject verder uitstippelen. Een externe partner zal hen hierin verder begeleiden en in nauwe samenwerking met de politieke, ambtelijke en externe (burgers, verenigingen en bedrijven) belanghebbenden  van beide besturen de nodige voorbereidingen treffen.

In het najaar van 2022 zal de principiële beslissing tot fusie worden genomen. Tegen eind 2023 zullen de raden van beide besturen een definitieve beslissing tot fusie nemen. In een laatste stap na de goedkeuring van de Vlaamse overheid is de nieuwe gemeente op 1 januari 2025 een feit.

Communicatie

Beide besturen beklemtonen dat zij de burgers, medewerkers en verenigingen frequent op de hoogte zullen houden over de voortgang van deze fusie. Er zal onder andere een fusiewebsite komen met meer informatie en een overzicht van vaak gestelde vragen en antwoorden. Ook via bestaande kanalen wordt frequente communicatie voorzien. In de komende maanden wordt ook een participatietraject op poten gezet.

Externe links