Erkenning socio-culturele verenigingen

Erkende socio-culturele verenigingen kunnen op heel wat ondersteuning vanwege het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid rekenen. Verenigingen uit de sociale of culturele sector die erkend wensen te worden, dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

STAP 1

Voldoen aan de voorwaarden inzake erkenning van socio-culturele verenigingen zoals vermeld in artikel 4 en 5 van het subsidiereglement.

STAP 2

 • Een aanvraag indienen bij het secretariaat van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (Markt 1), vóór 1 mei voorafgaand aan het werkingsjaar waarin de erkenning van start gaat. Indien een vereniging slechts een beperkte erkenning nastreeft (zie hiervoor ook artikel 10 van het reglement) en geen deel wenst uit te maken van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid kan deze beperkte erkenningsaanvraag ingediend worden doorheen het gehele jaar.
 • Deze aanvraag moet vergezeld zijn van:
  • een overzicht van de samenstelling van het bestuur (naam, adres, functie)
  • aantal leden
  • statuten of grondreglement of bij gebrek hieraan een beschrijving van het nagestreefde doel
  • verslag van een gerealiseerde activiteit in het vorige werkjaar
 • De Algemene Vergadering van de cultuurraad formuleert hierover een advies tijdens haar eerstkomende vergadering (mei of oktober/november) waarna het dossier ter goedkeuring aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt overgedragen.

STAP 3

 • Het secretariaat van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid zorgt ervoor dat het aanvraagdossier op de agenda van de eerstvolgende Collegezitting wordt geplaatst. Het College keurt de erkenningsaanvraag goed en bepaalt de graad van erkenning door het al dan niet toekennen van volgende rechten:
  • recht op voordelen m.b.t. het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en  uitleenmaterialen
  • recht op basissubsidies
  • recht op lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de cultuurraad met hieraan verbonden de ontvangst van werkingssubsidies
  • recht op het in aanmerking komen voor het ontvangen van bijzondere subsidies
  • recht op het in aanmerking komen voor het ontvangen van subsidiemogelijkheden die vermeld worden in gemeentelijke beleidsplannen

STAP 4

Verenigingen die volledig erkend werden door het Schepencollege én het bestuur van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid zijn lid van de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid. Deze Vergadering komt minstens 2 keer per jaar samen en buigt zich over diverse culturele materies. Elke vereniging geeft aan het secretariaat van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid de namen op van 3 contactpersonen, nl. van de voorzitter, de secretaris en van een afgevaardigde. Deze 3 contactpersonen mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar de afgevaardigde heeft de belangrijkste bevoegdheid.

De afgevaardigde van de vereniging in de Algemene Vergadering:

 • is stemgerechtigd
 • wordt aangeduid door de vereniging
 • moet 18 jaar zijn
 • moet actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging
 • mag geen lid zijn van de gemeenteraad
 • mag slechts 1 vereniging vertegenwoordigen
 • moet in Ruiselede wonen
 • instemmen met de rechten en plichten voor de leden van de raad

Om een geldige stemming te kunnen houden in de Algemene Vergadering moet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  Leden van de Algemene Vergadering kiezen om de drie jaar een bestuur van minimum 5 leden.

Gerelateerde items