Burgemeestersconvenant 2030

Klimaatoverleg Midwest neemt voortouw in klimaatdoelstellingen 2030

‘Klimaatoverleg Midwest’ heeft nu ook het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 ondertekend. 

Klimaat en energie blijven immers actuele thema’s. In het traject 2030 wordt gestreefd naar 40% minder CO2-uitstoot. Dit kan door het nemen van maatregelen rond energie-efficiëntie en het inzetten op de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. 

Daarnaast blijven de gemeenten niet blind voor de klimaatverandering. Thema’s zoals overstromingen, hitte en droogte komen ook in het traject aan bod.

Door de positieve ervaringen binnen het traject 2020 besloten de zeven gemeenten samen verder te werken. Ze laten zich begeleiden door WVI voor de opmaak van het energie- en klimaatactieplan. Onder de projectnaam “PentaHelix” wordt een participatief traject opgezet waarin zowel overheden, kennisinstellingen, NGO’s, bedrijven en burgers vanaf de start betrokken worden bij de opmaak van het plan. Zo wil het project komen tot een gedragen actieplan waarin elke stakeholder zijn/haar verantwoordelijkheid kan definiëren en opnemen.

De termijn 2030 laat toe een langetermijnvisie op te bouwen en hierbinnen concrete en meer ingrijpende acties te realiseren.

Onder de projectnaam “PentaHelix” wordt een participatief traject opgezet waarbinnen zowel overheden, kennisinstellingen, NGO’s, bedrijven en burgers vanaf de start betrokken worden bij de opmaak van het plan. Zo wil het project komen tot een gedragen actieplan waarin elke stakeholder zijn/haar verantwoordelijkheid kan definiëren en opnemen.

Ook dient er opnieuw een actieplan 2030 opgemaakt worden door de deelnemende gemeenten. Voor de opmaak van dit actieplan werd een oproep gedaan naar de inwoners van Ruiselede voor een actieve inbreng.
Onder het motto “niet saai of ver van je bed” werd iedereen opgeroepen goede ideeën te delen via de klimaattafel. Thema’s die werden aangesneden zijn wonen, mobiliteit en leefomgeving.

Zo was er een mooie opkomst van mensen die hun energiefactuur lager willen krijgen, of het verkeer veiliger willen maken in de buurt, of wat extra groen in de gemeente wel zien zitten, of problemen met teveel of net te weinig water willen aanpakken.
De West-Vlaamse Intercommunale zal samen met de gemeente instaan voor de opmaak van het actieplan 2030.