Brandweer

Voor dringende hulpverlening: 112

Voor niet-dringende hulpverlening: 051/80 60 00 (dit is het nummer van de zonecentrale, van hieruit wordt de oproep doorgestuurd naar de correcte post(en))

Info:

 • Hoofdzetel Hulpverleningszone Midwest: Kwadestraat 159, 8800 Roeselare
 • Postoverste Ruiselede: eddy.decramer@zonemidwest.be
 • Website

Hulpverleningszone Midwest

Op 6 januari 2015 werd de zone Midwest met rechtspersoonlijkheid geïnstalleerd. Die geïntegreerde samenwerking tussen brandweerposten en gemeenten laat toe om de uitdagingen waar de brandweer voor staat, efficiënt en professioneel aan te pakken om u als burger zo goed mogelijk te beschermen.

De gemeenten werden bij koninklijk besluit ingedeeld in zones. In West-Vlaanderen zijn er 4 zones afgebakend. Onze gemeente/stad behoort tot hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen of zone Midwest. Die telt 15 gemeenten. Op onderstaande kaart kunt u alle gemeenten van zone Midwest zien.

Ambities zone Midwest

Sinds januari 2015 werken alle brandweerkorpsen samen in een netwerk van 17 posten. Dat betekent dat de beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers automatisch overgaan naar zone Midwest. Zone Midwest telt circa 660 manschappen (37 beroepsmensen, 601 vrijwilligers).

Zone Midwest ambieert volgende doelen, ter bescherming van de 220.000 inwoners:

 • Iedere burger krijgt de snelste adequate hulp, met een uniforme kwaliteit. Dat betekent dat ingeval van brand of noodhulp de snelste post ter plaatse wordt gestuurd met de nodige middelen om hulp te bieden. Het uitgangsprincipe is dat elke burger recht heeft op eenzelfde bescherming tegen een gelijkwaardige kostprijs. Dat betekent eveneens dat de snelste post ook die van een naburige gemeente kan zijn. In de zonewerking vallen de gemeentegrenzen namelijk weg.
 • Goed opgeleide brandweerlieden: elke brandweerman krijgt dezelfde functiegerichte opleiding.
 • Elke brandweerman krijgt dezelfde functiegerichte persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Een uniform statuut voor het operationeel personeel, met vastgelegde rechten en plichten, verloning (beroeps) en vergoedingen (vrijwilligers).

De structuur van zone Midwest

Zone Midwest wordt bestuurd door de zoneraad en door het zonecollege, samengesteld uit de 15 burgemeesters van de gemeenten van de zone. De zonecommandant zetelt eveneens in de zoneraad, met adviserende stem. Als 'algemeen directeur' is de zonecommandant verantwoordelijk voor en staat samen met twee directeurs in voor de dagelijkse leiding van de zone. Verder is de zonecommandant voorzitter van de technische commissie. In die commissie zetelen alle postoversten van de 17 posten uit zone Midwest. Zij hebben een adviserende rol naar de zoneraad toe.

Invloed op de burger?

Voor u als inwoner verandert er in principe niets. In geval van nood belt u nog steeds het hulpnummer 112. Bel geen plaatselijk brandweernummer. Dan kan de uniforme uitruk niet gegarandeerd worden.

Bijvoorbeeld bij brand in een gebouw in zone Midwest vertrekt altijd, onafhankelijk van de plaats van de interventie, dus onafhankelijk van de gemeente: de snelste autopomp, de snelste tankwagen, de snelste hoogtewerker, de snelste tweede autopomp en de snelste commandowagen berekend voor het adres van de interventie.

Voor een schouwbrand vertrekt altijd de snelste autompomp, de snelste hoogtewerker en de snelste commandowagen.

Taken brandweer

De brandweer staat vooral in voor brandbestrijding. U kunt er ook beroep op doen voor onder meer: hulpverlening bij verkeers- of andere ongevallen, interventie bij lekkage van schadelijke gassen of vloeistoffen, interventie bij ontploffing en instorting, interventie bij oververhitte verwarmingsketel, interventie bij ramp en overstroming, schadelijke producten neutraliseren, leegpompen van kelders, vernietigen van wespennesten en brandpreventie. Voor brandpreventie dient u de vraag te richten aan het gemeentebestuur, dat de opdracht geeft aan de brandweer.

Tip: als u beroep doet op de brandweer, vermeldt duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, de reden van uw oproep en de plaats waar hulp moet worden geboden. In geval van een brand sluit deuren en ramen en schakel de elektriciteit uit.

Wat kost het?

De opdrachten van de brandweer zijn wettelijk vastgesteld. Via het koninklijk besluit van 25 april 2007 (B.S. 14 mei 2007) is vastgesteld welke interventies gratis zijn, en welke verhaald kunnen worden. Volgende interventies (art. 2 KB. 25 april 2007) moeten gratis worden uitgevoerd:

 • de interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing;
 • de technische hulpverleningswerkzaamheden bij een noodoproep om mensen te beschermen of te redden (*);
 • de bestrijding van rampspoedige gebeurtenissen of catafstrofen;
 • de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
 • de internationale opdrachten van de civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;
 • de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;
 • de waarschuwing aan de bevolking;
 • de interventies naar aanleiding van een loos alarm.

Het redden van dieren kan verhaald worden.

De interventies in bijlage moeten of mogen verhaald worden.
Alle opdrachten die opgenomen zijn in de wet van 31 december 1963 (art.2 bis) en die niet in bovenvermelde lijst staan, mogen verhaald worden. Daarentegen moeten alle opdrachten die niet tot de wettelijke opdrachten behoren, verhaald worden.