Bevolkingsregisters en registers Burgerlijke Stand

Registers Burgerlijke Stand: 1800-2014

Bevolkingsregisters: 1800-2014

Sinds 31 maart 2020 zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand huwelijken en overlijdens gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar. 

Voor de niet-openbare akten (huwelijksakten ≤ 75 jaar, overlijdensakten ≤ 50 jaar, overige akten ≤ 100 jaar) richt je je tot de dienst burgerzaken. Let wel! Enkel de persoon op wie akte betrekking heeft, de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende, wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande/neerdalende lijn, erfgenamen of notaris/advocaat hebben recht op deze niet-openbare akten. Genealogen moeten - in afwachting van een KB - de algemene privacywetgeving respecteren en een (onderhandse) toestemming voorleggen van de persoon op wie de akte betrekking heeft of zijn erfgenaam en kunnen deze akte enkel bekomen op de dienst burgerzaken.

 

Gerelateerde items