Beleidsmatige Gewenste Ontwikkeling

Iedere omgevingvergunningsaanvraag moet worden getoetst aan de legaliteitsvereisten (bestemming, voorschriften, watertoets,…) alsook aan de goede ruimtelijke ordening.

De verenigbaarheid van de goede ruimtelijke ordening gebeurt in eerste instantie aan de hand van de inpasbaarheid in de onmiddellijke omgeving en de bestaande toestand. Daarnaast kan de vergunningverlenende overheid ook rekening houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO).

BGO bieden de gemeente de mogelijkheid om in het vergunningenbeleid rekening te houden met bepaalde beleidslijnen nog voor deze definitief juridisch verankerd zijn in bijvoorbeeld een RUP. Een BGO helpt de gemeente om een consequent beleid te voeren. BGO spelen enkel een rol bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Ze kunnen enkel gebruikt worden naast en niet in strijd met de toepassing van de verordenende instrumenten.

Volgende Beleidsmatige gewenste ontwikkelingen werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen: Ontwikkeling rond de Pensionaatstraat