Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Bij wie niet spontaan aangifte doet van zijn of haar adreswijziging, kan het College van Burgemeester en Schepenen - na vaststelling door de wijkagent - iemand ambtshalve inschrijven.