Stedenbouwkundige inlichting

Dit attest geeft de bestemming van het perceel in kwestie aan volgens het gewestplan Roeselare-Tielt. Het bepaalt of het perceel gelegen is binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg, een ruimtelijke uitvoeringsplan en of het eventueel in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling ligt, of er milieuvergunningen van toepassing zijn, ...

Deze inlichtingen geven meer zekerheid wanneer het niet duidelijk is waar de grenslijn ligt tussen 2 bestemmingsgebieden: bijvoorbeeld tussen agrarisch gebied en woongebied.
Het vermeldt ook of het onroerend goed in aanmerking komt voor onteigening en, zo ja, de onteigenende instantie en de datum van het besluit van goedkeuring van die onteigening.

Het gewestplan inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening is gratis.

Wat kost het?

  • Stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel plannen- en vergunningenregister): xx EUR (per inlichting voor aaneengesloten percelen)
  • Notariële inlichting: 40 EUR (per inlichting voor aaneengesloten percelen, inclusief stedenbouwkundig uittreksel)

Formulieren

  • Aanvraagformulier stedenbouwkundige inlichting (msword, 316.4 kB)